Regulamin serwisu internetowego

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 t.j. z późn. zm.) i określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem URL: joannaolszewska.pl (dalej: „Serwis” lub „Sklep internetowy”).
 2. Właścicielem i udostępniającym Serwis jest Joanna Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Dobrcz, 86-022 ul. Borówieńska 21, NIP: 554-212-43-62, REGON: 092930552, adres e-mail: bok@joannaolszewska.pl (dalej: „Usługodawca”).
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 5. Materiały – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, na zasadach określonych w §5 Regulaminu, w celu korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagających Rejestracji.
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy;
 8. Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL: https://www.joannaolszewska.pl;
 9. Strony – to Klient/Użytkownik oraz Usługodawca;
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta przez i pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów lub Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska z siedzibą w Dobrcz, 86-022 ul. Borówieńska 21, adres e-mail: bok@joannaolszewska.pl posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 554-212-43-62, numer REGON: 092930552, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów i/lub Usług znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów/Usług, miejsce wydania Produktów/Usług oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów/Usług, będących przedmiotem Zamówienia
 13. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci telekomunikacyjnych i umożliwiające przesyłanie danych oraz informacji;
 14. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, szczegółowo opisane w §3 Regulaminu. Usługi mogą mieć charakter nieodpłatny lub płatny;
 15. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą
 16. Usługodawca – Joanna Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Borówieńska 21, Dobrcz 86-022, NIP: 554-212-43-62, REGON: 092930552, adres e-mail: bok@joannaolszewska.pl;
 17. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobą 18 lat konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 18. Przedmiot transakcji – produkty i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
 19. Wpis – wszelkie treści, w tym komentarze zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 20. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.joannaolszewska.pl, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Poszczególne zapisy Regulaminu odnoszą się zarówno do osób fizycznych będących Konsumentami, jak też przedsiębiorców, z wyłączeniem odpowiednich przepisów szczególnych ich dotyczących.
 21. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 22. Sklep internetowy www.joannaolszewska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 23. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie www.joannaolszewska.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie Produkty, stanowiące asortyment Sklepu internetowego zostały legalnie sprowadzone na rynek polski.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej i zatwierdzenia kliknięciem stosownego adresu URL Serwisu lub z chwilą skorzystania przez Użytkownika z linków odwołujących do Serwisu z innych serwisów internetowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających Rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 4. Korzystanie z niektórych Usług dostępnych w Serwisie (newsletter) może wymagać dokonania przez Użytkownika Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dokonując Rejestracji Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających Rejestracji.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów lub Usług odpłatnych dostępnych w Serwisie następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na Produkt lub Usługę odpłatną, co następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę w Serwisie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności Serwisu w następujących przypadkach:
  1. w okresach wynikający z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik; 
  1. w okresach awarii, w tym będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich;

w okresie prac serwisowych.

 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zawierając umowę o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony do:
  1. przeglądania i odczytywania Materiałów zamieszczanych w Serwisie udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu nieodpłatnego i płatnego;
  1. zapoznawania się z aktualną ofertą produktową Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
  1. udostępnienia jemu miejsca na serwerach Usługodawcy w celu zamieszczania Wpisów pod wybranymi Materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlania przez Usługodawcę w Serwisie;
  1. zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z funkcjonowaniem i tematyką Serwisu;
  1. otrzymywania „newslettera” na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail);
  1. zakupu produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz niektórych Materiałów oznaczonych przez Usługodawcę jako odpłatne, w szczególności szkoleń, szkoleń indywidualnych, webinarów, dokumentacji usprawniającej pracę trenera personalnego;
 2. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika, z wyłączeniem § 3 ust. 1 pkt f), są nieodpłatne.
 3. Zasady zamawiania i płatności przez Użytkownika za Usługi odpłatne określone są każdorazowo przez Usługodawcę w Serwisie.
 4. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych Usług lub funkcji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie zmian w treści Materiałów udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez wprowadzenie zmian w całości lub części informacji udostępnianych w Serwisie, podmiany plików do pobrania, a także częściowego lub całkowitego usunięcia z Serwisu publikowanych Materiałów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie opłat od dowolnych Usług dostępnych w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do jednoznacznego i wyraźnego oznaczania Usług odpłatnych dostępnych w ramach Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące opłat za poszczególne Usługi będą dostępne w Serwisie.
 9. Usługodawca nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się do Serwisu z innych serwisów internetowych. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące prawidłowości działania Serwisu nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Usługodawcy.

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu są następujące:
  1. posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego;
  1. dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów; dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach; starsze wersje przeglądarek mogą nie być kompatybilne z Serwisem;
  1. posiadanie konta poczty e-mail;
  1. włączona obsługa Javascript plików „cookies”.
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w Urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies” zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej:

www.joannaolszewska.pl.

 • Uczestnik, który chce wziąć udział w szkoleniu musi posiadać komputer, który spełnia następujące warunki techniczne: Przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi). Dla Microsoft Windows XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzeba co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows XP i Windows 7 potrzeba 512 MB RAM. Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM. Potrzeba także przeglądarki Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome. Wszyscy uczestnicy potrzebują także najnowszej wersji Adobe Flash Player. Posiadanie kamery i mikrofonu jest potrzebne. Uczestnicy widzą prezentera, natomiast nie muszą udostępniać swojego wizerunku, można komunikować się za pomocą czatu. Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.

§ 5 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I NEWSLETTER

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
 2. zaznaczenie pola przy treści oświadczenia o akceptacji Regulaminu (checkbox);
 3. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox);
 4. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy newslettera na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox).
 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą, na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox).
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez względu na przyczynę odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie i Regulaminie dla danego typu Usługi.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Użytkowników pytania związane z określoną tematyką dostępną w Serwisie, za wyjątkiem pytań dotyczących Usług odpłatnych za które Użytkownik dokonał zapłaty.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres email Usługodawcy podany w §1 ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
 6. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

§ 7 ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE

 1. Przedmiotem Usługi, o której mowa w §3 ust. 1 pkt c) Regulaminu`, jest:
 2. przechowywanie przez Usługodawcę Wpisów Użytkownika na serwerach oraz jego wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
 3. licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisu.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w §4 ust. 1 pkt c) następuje w momencie wysłania przez Użytkownika Wpisu do Usługodawcy w celu umieszczenia go pod wybranym Materiałem.
 5. Zamieszczanie Wpisów służy wymianie opinii, poglądów i informacji przez Użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi w Regulaminie.
 7. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym Materiałem zamieszczonym w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie Materiału, którego dany Wpis dotyczy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
 9. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 10. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.
 11. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Wpisu.
 12. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej.
 13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane przez siebie w Serwisie.
 14. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania wszelkich treści o charakterze bezprawnym, w tym komentarzy, w szczególności o charakterze rasistowskim, antysemickim, nacjonalistycznym, szowinistycznym, wzywających do agresji, naruszających dobra osobiste, o charakterze wulgarnym jak również wiadomości powszechnie uznawanych za „spam”.
 15. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 16. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy Wpis (także komentarz) i w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Dotyczy to w szczególności przypadków gdy Wpis narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 17. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw Usługodawcy ani osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.
 18. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.

§ 8 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu i/lub Usługi znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez cały rok przy pomocy strony internetowej Sklepu internetowego: www.joannaolszewska.pl. Klient może złożyć zamówienie przy pomocy strony internetowej, telefonicznie oraz poprzez wiadomość e-mail.
 2. Obligatoryjnym elementem procesu składania zamówienia jest zapoznanie się oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co zostaje potwierdzone przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem procesu zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w procesie składania zamówienia uniemożliwia nabycie Produktów i/lub Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Klient dokonuje zakupu w Sklepie internetowym poprzez dokonanie wyboru produktów/usług oraz podejmowanie kolejnych czynności technicznych, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.
 4. Wybór zamawianych Produktów i/lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. Podczas składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów/Usług. W tym celu konieczne jest kierowanie się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi dla Klienta.
 6. Po podaniu przez Klienta, który korzysta ze Sklepu internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierać informacje dotyczące:
 7. przedmiotu zamówienia,
 8. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli takie występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami,
 9. wybranej przez Klienta metody płatności,
 10. wybranego przez Klienta sposobu dostawy,
 11. czasu dostawy.
 12. W celu dokonania zamówienia i wysyłki zamówienia do Klienta przez Sprzedającego, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie- Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na skrzynkę e-mail, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 15. Umowę traktuje się jako zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem.
 17. Zamówienie jest skuteczne, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt/Usługa ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 18. W przypadku, gdy wskazane dane są niekompletne, a w szczególności gdy budzą podejrzenia co do ich prawidłowości, Sprzedający kontaktuje się z Klientem, a jeżeli kontakt jest niemożliwy, to Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.
 19. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:

-faktury VAT z załącznikami,

-faktury VAT korygujące z załącznikami,

-formularzy.

Zgodnie z powyższym Sprzedający jest uprawniony również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. W przypadku płatności kartą czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie www.joannaolszewska.pl w zakładce “POMOC” – Pytania i odpowiedzi.
 4. Sklep wprowadza możliwość wyceny więcej niż jednej sztuki już na etapie składania zamówienia, na stronie sklepu, za pomocą dodania odpowiednich wariantów wyboru. Aby skorzystać z rabatu klient musi pamiętać o:
 5. zaznaczeniu odpowiedniego wariantu
 6. wpisaniu odpowiedniej ilości zamawianych sztuk przed dodaniem produktów do koszyka zakupowego.
 7. Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska nie ponosi odpowiedzialności za niezrozumienie lub też nieprawidłowe zrozumienie informacji przekazywanych od pracownika Usługodawcy w stosunku do Klienta. Przed dokonaniem zakupów i złożeniu zamówienia Klient jest odpowiedzialny sprawdzić wszystkie parametry produktu, a nie opierać się tylko i wyłącznie na doradztwie działu Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska Takie doradztwo powinno być traktowane przez Klienta jedynie w sposób subsydiarny.

§ 9 PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów i Usług podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed, jak i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktów i Usług, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie/Usłudze.
 4. Ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny Produktów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulec zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu/Usługi nie ma wpływu na zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. Produkty i usługi Sklepu internetowego Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska nabywane są przez Klientów po cenie z dnia złożenia zamówienia, a przy dokonaniu przelewu za zamówienie on-line – po cenie z momentu dokonania za Produkt płatności. Wszelkie późniejsze zmiany cen, spowodowane m.in. zmianą kursu walut obowiązują nowych Klientów, nabywających Produkty ze Sklepu internetowego.
 6. Sposoby i Termin płatności za produkty

6.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 4. Bank Santander Bank
 5. Numer rachunku: 26 1090 1069 0000 0001 3297 8399
 6.  Płatności on-line w tym m.in. za pomocą kart płatniczych
 7. Visa
 8. Visa Electron
 9. MasterCard
 10. MasterCard Electronic
 11. Maestro

6.2. Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl).

 • Klient winien opłacić zakupiony towar w terminie 48 godzin od momentu zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Klienta.

9.    Na każdy sprzedany produkt, na wyraźną prośbę Klienta, Sprzedający wystawia fakturę VAT, stanowiącą imienny dowód zakupu. W przypadku, gdy Klient nie zaznaczy, iż chce otrzymać fakturę VAT, Sprzedający dołącza do sporządzonego zamówienia paragon, który stanowi również potwierdzenie dokonania zakupu (dowód zakupu).

§ 10 Koszty i termin wysyłki

1.    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Klienta, Sprzedający informuje o tym fakcie niezwłocznie Klienta, jeżeli formularz uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może w znacznym stopniu ją opóźnić.

 • Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane są na wskazany adres e-mail (plik lub link do treści) po upływie terminu odstąpienia od umowy lub niezwłocznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez konsumenta na dostawę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 3.Zamówiony przez Klienta towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedającego lub indywidualnego transportu z instalacją. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://www.joannaolszewska.pl/Czas-i-koszty-dostawy. Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy Zamówienia ponosi Klient.
 • 4.Termin realizacji dostawy jest różny, w zależności od rodzaju oraz dostępności zamówionego Produktu, wynosi od 2 do 60 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia i jego opłacenia. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego jako czas dostawy na Stronie serwisu, doliczyć należy czas konieczny do zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, zwykle 1-2 dni roboczych.
 • 5.Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • 6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. na skutek klęski żywiołowej. Klient może otrzymać zamówiony produkt ze znacznym opóźnieniem, za które Usługodawca jako Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Klient nie nabywa tym samym prawa do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (chyba, że takie prawo przysługuje mu na mocy przepisów prawnych).
 • 7.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów Sklepu Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Zamówienie Klienta faktury VAT.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania zamówienia do siedziby Sprzedającego. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument znajduje się na formularzu zwrotu/ wymiany, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 3. dla umowy, w wykonaniu której Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

 • Konsument może odstąpić od umowy informując Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska, Dobrcz, 86-022 ul. Borówieńska 21 z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@joannaolszewska.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska, Dobrcz, 86-022 ul. Borówieńska 21, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić zamówiony uprzednio towar pod adresem wskazanym powyżej.
 • Konsument obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przez Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 • Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • dotyczących dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. ze zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t. ze zm.).
 2. Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspominane prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory oraz znaki towarowe na podstawie zgody ich właścicieli.
 3. Poprzez korzystanie z utworów oraz baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów lub baz danych. 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody niedozwolone jest utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie, miejscu i czasie Usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w formie konsultacji telefonicznych.

5. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i udostępnianie w sieci Internet lub w jakikolwiek inny sposób Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, do których zalicza się również udostępnianie stron Serwisu jako linki m.in. w social media, na forach internetowych itp.

§ 13 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy, w szczególności naruszenia przez Użytkownika praw innego Użytkownika, osób trzecich lub przepisów prawa, z wyjątkiem przypadków, kiedy odpowiedzialność taka przewidziana jest przez przepisy prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych), lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

§ 14 REKLAMACJA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG

 1. Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska jest obowiązana do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów i Usług, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz.93 z późn.zm.), w szczególności z art.556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnego stanu wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres: bok@joannaolszewska.pl.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Produkty posiadają gwarancję Producenta, Importera lub Sprzedającego, która obowiązuje tylko na terytorium Polski. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje przy jego opisie na stronie internetowej Sklepu i wynosi od 12 do 24 miesięcy.
 8. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, co znacznie przyspiesza proces rozpatrywania reklamacji. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych Producentów.
 9. Klient może również przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 10. Reklamację wadliwego produktu należy składać na adres Usługodawcy (Sprzedającego), wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 11. Składając reklamację Klient jest zobowiązany dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (w oryginale) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.joannaolszewska.pl/i/Zwroty-i-reklamacje. Klient, dokonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, przesyła wadliwy produkt na adres Usługodawcy na swój koszt.
 12. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 13. Usługodawca dokona rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta, Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany przedmiot na nowy i pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego produktu.
 14. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana okażą się niemożliwe lub będą wymagały nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego).
 15. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (zgłoszenia reklamacyjnego) przed jego upływem.

§ 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 10, 85-020 Bydgoszcz (http://wiih.com.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 10, 85-020 Bydgoszcz (http://wiih.com.pl) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska wyraża zgodę.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej: ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr) działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr  113, poz.1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem można znaleźć pod wskazanym adresem mailowym: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska.

§ 16 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa, niezależnie od tego, czy do zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi wymagana była Rejestracja w Serwisie.
 3. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy – szczegóły opisano w  § 11 Prawo odstąpienia od umowy
 4. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług w przypadku gdy Użytkownik korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług odpłatnych lub Usług wymagających rejestracji z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust.8 poniżej.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu/Sklepu internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej Rejestracji w Serwisie lub Usługi odpłatnej, jeżeli Użytkownik dokonał ponownej Rejestracji w Serwisie lub zamówił Usługę odpłatną po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i zaprzestaniu świadczenia takiej Usługi na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 17 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu/ Sklepu Internetowego jest firma Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Dobrcz, 86-022 ul. Borówieńska 21  , NIP: 554-212-43-62, numer REGON: 092930552, adres poczty elektronicznej: bok@joannaolszewska.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w  trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 6. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

  – zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto w serwisie).

  – marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

 • Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 – W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 – W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona- w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).  Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 – identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 – zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 – zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 – dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 – prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 5. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych  na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

 – uprzednia zgoda Klienta,

 – wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 – wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: bok@joannaolszewska@pl
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierana ze pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: www.sjoannaolszewska.pl, odnoszące się do towarów i usług prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz.121 z późń.zm.)
 3. Usługodawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz.121 z późń.zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem: https://www.joannaolszewska.pl/Regulamin/3. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Trenerki Personalne Akademia Fitness Corazzone.pl Joanna Olszewska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.joannaolszewska.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres email) podany na formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta.
 8. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
 9. formularz zwrotu produktu;
 10. formularz zgłoszenia reklamacyjnego.
 11.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem xx.03.2020 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout